วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประวัติโรงเรียนบ้านกุมแป

ประวัติโรงเรียนบ้านกุมแป
โรงเรียนบ้านกุมแปตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80180เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 สังกัดกรมสามัญศึกษา และได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523ก่อนที่ทางราชการจะอนุมัติให้เปิดโรงเรียนนี้ ราษฎรได้ร่วมมือจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ณ บริเวณสำนักสงฆ์ โรงเรียนบ้านกุมแป มีพระภิกษุสงฆ์อาสาสอนอยู๋ 1 รูป และได้ประสานงานกับศึกษาธิการอำเภอ เพื่อขออนุมัติเปิดโรงเรียนขึ้น และได้ย้ายโรงเรียนมาอยู๋ที่โรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งห่างจากจุดเดิมประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณบ้านดอนไฟไหม้ แต่ยังคงใช้ชื่อโรงเรียนบ้านกุมแปตามที่ได้ขออนุญาติไปพื้นที่ของโรงเรียนได้รับบริจาคเพิ่มเติมจาก นายให้ เครือแป้น ,นายลียนต์ ภุมรินทร์ และนางเฟื่อง หนูเอี่ยม จำนวน ๙ ไร่ ๒ งาน (ที่ราชพัสดุวัดได้ ๘ ไร่ ๙๘.๒๐ ตารางวา ) และได้ซื้อเพิ่มทางด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนอีกจำนวน ๒ ไร่ ๑๐ ตารางเมตร รวมเนื้อที่ของโรงเรียน ทั้งหมด ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๘ ตารางวา